آنالیز XRD نرمال

طیف خام از 7 درجه تا 80 درجه (Normal XRD)80,000 تومان
شناسایی فاز به کمک دیتابیس سال2016 30,000 تومان
محاسبه پارامتر های شبکه (Unit Cell)40,000 تومان
خردایش نمونه های سنگ20,000 تومان
محاسبه Crystallite Size40,000 تومان

آنالیز XRD پیشرفته

طیف خام از 0.8 درجه تا 10 درجه (Low Angle)80,000 تومان
آنالیز Grazing80,000 تومان
آنالیز XRD در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)140,000 تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)200,000 تومان
آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)140,000 تومان

آنالیز SEM

آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری (4 تا 10 عکس)80,000 تومان
آنالیز FESEM به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی بالک (4 تا 10 عکس)100,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه30,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه40,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه)40,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه) 50,000 تومان

آنالیز AFM

ارائه فایل خام تصویربرداری(شامل پنجره های 1، 5، 10 میکرون)80,000 تومان
ارائه فایل تصویر 2 و 3 بعدی به همراه Ra ،Rq و …50,000 تومان
آنالیز EDS به ازای هر نمونه30,000 تومان
آنالیز MAP به ازای هر نمونه40,000 تومان
آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه)40,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه) 50,000 تومان

آنالیز TEM

آنالیز TEM به ازای هر نمونه با آماده سازی320,000 تومان
دیفرکشن پترن (Diffraction Pattern)90,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه)40,000 تومان
آنالیز HRTEM به ازای هر نمونه پودری (۱۰ الی ۲۰ عکس بسته به نوع نمونه)610,000 تومان
هیستوگرام توزیع اندازه ذرات (در صورت هم شکل بودن ساختار نمونه)50,000 تومان