تست XRD نرمال

پراش پرتو X یا XRD به منظور آنالیز فازی و بررسی اندازه دانه ها و ذرات نانو مواد استفاده می شود. این کار از طریق پردازش و آنالیز پرتو-X بازگشتی از سطح نمونه امکان پذیر است.

80,000 تومان

30,000 تومان

40,000 تومان

20,000 تومان

40,000 تومان

دستگاه XRD یا دستگاه X-Ray Diffraction بر مبناي پراش پرتو ايكس و بر اساس قانون براگ (Bragg law) شكل گرفته است و عمدتا به منظور آنالیز و تعیین مشخصات کریستال ها در آزمایشگاه به کارگرفته می شود. درحین انجام تست پرتو ایکس در زوایای مختلف به نمونه تابیده می شود و الگوی پراش بدست می آید. مقایسه ی الگوی پراش بدست آمده با طیف های پراش ترکیبات که همچون اثر انگشت برای هر ترکیب منحصر بفرد است، امکان یافتن ترکیب و فرمول نمونه مجهول به کمک این تست را میسر می سازد.

برای هر آنالیز بسته به نوع ماده، 3 تا 5 گرم پودر نمونه مورد نیاز می باشد. الگوی پراش بدست آمده پس از تست، نمایانگر شدت پرتو پراش یافته بر حسب زاویه 2Ɵ می باشد که در اصل زاویه ی میان پرتوی تابیده شده و بازتابیده شده می باشد. این زاویه معمولا در بازه ای بین 0 تا 160 درجه تغییر می کند. در صورت پراش پرتو ایکس قله ای در نمودار بدست آمده ظاهر می شود. بر مینای قانون براگ پرتوی تابیده شده به نمونه حین بازتاب از لایه های مختلف دارای یک اختلاف در مسیر طی شده خواهد بود. این اختلاف مضربی از طول موج پرتوی تابیده شده می باشد که به صورت زیر مشخص می گردد:

nλ=2dsinθ

که در آن d فاصله بین صفحات کریستالی و λ طول موج پرتوی تابیده شده می باشد. به کمک این قانون و اطلاعات موجود در الگوی پراش می توان فاصله متوسط میان صفحات کریستالی را تعیین نمود.