آنالیز ICP

روش تست و آنالیز ICP که در زمره ی روش های طیف سنجی نشری قرار می گیرد بر اساس اتمیزه کردن عناصر موجود به کمک محیط پلاسمایی ایجاد شده با گاز خنثی انجام می پذیرد.

80,000 تومان

110,000 تومان

150,000 تومان

20,000 تومان

100,000 تومان

160,000 تومان

220,000 تومان

20,000 تومان

طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (Inductively Coupled Plasma)

روش تست و آنالیز ICP که در زمره ی روش های طیف سنجی نشری قرار می گیرد بر اساس اتمیزه کردن عناصر موجود به کمک محیط پلاسمایی ایجاد شده با گاز خنثی انجام می پذیرد. این گاز خنثی عمدتا آرگون و در برخی موارد هلیم می باشد. حساسیت بالا ، حد تشخیص عالی و تکرار پذیری بالا به خاطر ثابت ماندن دمای محیط آزمایش از جمله مهمترین مزایای این روش می باشند. مقادیر عنصری به کمک این روش در حدود ذره در میلیون (ppm) و یا حتی بیلیون (ppb) قابل اندازه گیری می باشد. با توجه به محل قرارگیری الکترود ها و حضور آنها در خارج منطقه برانگیختگی اتمی، احتمال اختلال شیمیایی در نتایج بسیار پایین می باشد که حصول حساسیت بالا در اندازه گیری ها می انجامد. ازین دستگاه برای آنالیز فلزات و نافلزات به کار گرفته می شود. هرچند اندازه گیری عناصری اعم از C، O،  H، N ، Ar و هالوژن ها به کمک این روش امکان پذیر نمی باشد. همچنین به منظور بررسی و تست نمونه های جامد باید در محلول آبی اسیدی حل و یا تجزیه شوند.

ICP-OES

اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) برای اندازه‌گیری میزان تقریبا 70 عنصر از جدول تناوبی در نمونه‌های مختلفی استفاده می گردد.در این روش نیز ابتدا الکترون های عنصر در محیط پلاسما برانگیخته می شود. سپس موج نشر شده در حین بازگشت الکترون به حالت پایه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت فرآیند و تکرار پذیری بالا نتایج حاصله از دقت و صحت بالایی برخوردارند.

ICP-MS

روش تست و آنالیز ICP ترکیبی از یک منبع ICP به منظور ایجاد دمای بالا به همراه یک طیف سنج جرمی می باشد.تست و آنالیز ICP به کمک پلاسما مولکولها را به عناصر سازنده شکسته و به صورت یونی در می آورد که این یونها به سمت طیف سنج جرمی هدایت می شوند. این دستگاه جرم یون های عناصر را اندازه گیری می کند. در عمل این یونها با توجه به نسبت بار به جرم خود در میدان موجود در داخل طیف سنج جرمی جدا می شوند. همین امر امکان تشخیص عناصر را بوجود می آورد و اساس تحلیل و بررسی های کمی برای میزان حضور عناصر در نمونه می باشد. طیف سنجی جرمی برای دامنه گسترده ای از مواد حساسیت بسیار بالایی از خود نشان می دهد. با توجه به حضور الکترود ها در خارج محفظه آزمایش ورود آلودگی به محیط آزمایش غیر محتمل بوده و در نتیجه دقت بالایی برای داده ها متصور می باشد. در واقع این روش نسبت به سایر روشها از حد تشخیص، دقت و حساسیت بالاتری برخوردار می باشد. هرچند حل کردن و رقیق سازی نمونه ها باید در حد بیشتری نسبت به سایر روش ها صورت بگیرد و در صورت بالا بودن غلظت محلول اندازه گیری عناصر با خطا مواجه می گردد.