آنالیز FTIR

آنالیز FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) یا طیف سنجی مادون قرمز از روش هایی است که به منظور دستیابی به طیف مادون قرمز جذبی یا نشری یک ماده در حالت های جامد، مایع و یا گاز استفاده می شود.

40,000 تومان

30,000 تومان

آنالیز FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) یا طیف سنجی مادون قرمز از روش هایی است که به منظور دستیابی به طیف مادون قرمز جذبی یا نشری یک ماده در حالت های جامد، مایع و یا گاز استفاده می شود. در این آنالیز از برهمکنش نمونه با امواج مادون قرمز، به ساختار مولکول ها، پیوندها و گروه های عاملی موجود می توان پی برد. در اثر برخورد امواج مادون قرمز با نمونه ، مولکول ها با فرکانس خاص خود به ارتعاش در می آیند که با اندازه گیری این فرکانس می توان ماده مورد نظر را شناسایی کرد. به منظور جذب انرژی موج مادون قرمز توسط نمونه، باید گشتاور دو قطبی در حین ارتغاش تغییر بیابد.

در روش های اسپکتروسکوپی جذبی شاهد بررسی میزان جذب موج تابیده شده در هر طول موج می باشیم. ازین رو در این سری آنالیزها از اشعه های تک فام با طول موج مشخص استفاده می شود و این کار برای دیگر طول موج ها تکرار می شود. اما روال کار در آنالیز FTIR به شکل دیگری می باشد. در دستگاههای طیف سنجی مادون قرمز بجای استفاده از اشعه تک فام، از اشعه ای متشکل از طول موج های مختلف استفاده می شود و داده های مربوط به جذب این اشعه مورد بررسی قرار می گیرد. این کار برای نقاط مختلف نمونه تکرار می شود و داده های بدست آمده توسط کامپیوتر جمع آوری و مورد تحلیل قرار می گیرد. به منظور تولید این بازه از طول موج ها در دستگاه آنالیز FTIR از منبع نور مادون قرمزی که قدرت تولید همه طیف های نوری را داشته باشد استفاده می گردد. طیف بر روی سیستم نوری متشکل از چندین آینه که یکی از آنها متحرک می باشد تابیده می شود که این سیستم به نام سیستم اینترفرومتر میشلسون معروف می باشد. با حرکت آینه هر طول موج تابیده شده به طور متناوب قطع و وصل می گردد که موجب بوجود آمدن تداخل طول موجی می گردد. اشعه خروجی در هر لحظه برآیند اشعه های آینه ثابت و متحرک می باشد که در هر لحظه طول موج خاصی را بدست می دهد. فرآیند مذکور تا زمان تولید تمام طول موج های بازه مورد نظر ادامه می یابد.

دستگاه تبدیل فوریه فروسرخ در عمل داده ها را به صورت شدت بر حسب زمان در اختیار ما قرار می دهد؛ این در حالیست که داده ی مطلوب به منظور بررسی خواص شدت امواج بر حسب فرکانس (طول موج) می باشد. برای نیل به این هدف از تبدیل فوریه کمک گرفته می شود. نمودار نهایی بدست آمده شدت جذب شده یا عبوری بر حسب فرکانس (طول موج) می باشد.

هرچند گونه ی دیگری از این دستگاه ها بر مبنای روش های تفرقی یا فیلتری عمل میکنند که دستگاه های بر مبنای فوریه با عملکرد بهتر خود جایگزین این سری شده اند. از جمله ی مزایای این سری دستگاهها می توان به غیر مخرب بودن، عدم نیاز به کالیبراسیون خارجی (کالیبراسیون داخلی)، سرعت بسیار بالاتر، حساسیت بالاتر، نویز کمتر، توان عملیاتی بهتر، سادگی تجهیزات مکانیکی و کارکرد آسان تر اشاره نمود.