تست XRD پیشرفته

پراش پرتو X یا XRD به منظور آنالیز فازی و بررسی اندازه دانه ها و ذرات نانو مواد استفاده می شود. این کار از طریق پردازش و آنالیز پرتو-X بازگشتی از سطح نمونه امکان پذیر است.

80,000 تومان

80,000 تومان

140,000 تومان

200,000 تومان

140,000 تومان